Aanvraag kunstenaarskaart

FAQ Kunstenaarskaart

Wat is de kleine vergoedingsregeling (KVR)?

Dat is een regeling waardoor de kunstenaar kleinschalige artistieke prestaties kan uitvoeren zonder dat deze prestaties bij de sociale zekerheid moeten worden aangegeven, waarbij op de ontvangen vergoedingen geen enkele bijdrage is verschuldigd en waarbij de opdrachtgever geen enkele Dimona-aangifte moet doen.

Hoe kan ik de kunstenaarskaart aanvragen?

De aanvragen moeten worden ingediend op het platform artist@work of door middel van het aanvraagformulierop deze website .

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren
 2. U mag niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar en niet meer dan 7 opeenvolgende dagen bij dezelfde opdrachtgever presteren
 3. U mag niet door een arbeidsovereenkomst bij dezelfde opdrachtgever zijn verbonden (behalve indien uw activiteiten een ander karakter hebben en u dit kan bewijzen)

Wat zijn de grensbedragen in 2019?

 1. Niet meer dan € 2.578,51 per kalenderjaar
 2. Niet meer dan € 128,93 per dag/per opdrachtgever

Wat in geval van overschrijding van de maximumbedragen?

Bij overschrijding van het jaarlijks bedrag of het aantal door de kunstenaar gepresteerde dagen moet de opdrachtgever die hem op dat moment tewerkstelt hem bij de RSZ aangeven, net als de opdrachtgevers die hem tijdens de rest van het jaar zullen tewerkstellen. Indien het gaat om opdrachtgevers voor wie de kunstenaar eerder tijdens het jaar prestaties heeft uitgevoerd, zullen zij ook deze prestaties moeten aangeven.

Indien het dagbedrag door een opdrachtgever wordt overschreden, zelfs indien het jaarbedrag niet is overschreden, is de kunstenaar onderworpen aan de sociale zekerheid voor alle vergoedingen die hij ontvangt van deze opdrachtgever tijdens het kalenderjaar.

Hoelang is de kaart geldig?

De kaart is 5 jaar geldig vanaf de datum van het indienen van uw aanvraag.

Overeenkomstig de reglementering moet uw kunstenaarskaart ter beschikking van de inspectiediensten zijn op de werkplek.

Wanneer zal ik mijn kaart ontvangen? / Ik heb mijn aanvraag enkele weken geleden ingediend en ik heb geen antwoord gekregen, waaraan is dat te wijten?

Er is thans een termijn van ongeveer 8 weken tussen het indienen van een aanvraag en het ontvangen van de beslissing van de Commissie Kunstenaars.

Indien u uw aanvraag heeft ingediend in het platform, kan u de evolutie ervan volgen door u opnieuw in te loggen in het platform.

Mag ik activiteiten verrichten in afwachting van het ontvangen van mijn kaart?

Ja.

Wij raden u en uw opdrachtgever aan om ondertussen een bewijs van iedere uitgevoerde prestatie bij te houden met vermelding van de datum, uw naam, de naam van de opdrachtgever, een omschrijving van de prestatie, de vergoeding en de handtekening van de opdrachtgever.

Let wel, dit is een flexibiliteit die door de Commissie Kunstenaars wordt toegestaan. Eventuele misbruiken die worden vastgesteld (zoals de herinvoering van dezelfde aanvraag voor frauduleuze doeleinden) kunnen worden gemeld aan de inspectiediensten.

Kan een minderjarige beroep doen op de KVR?

Ja, er is geen minimumleeftijd.

Kan ik de KVR combineren met een vervangingsinkomen (ouderschapsverlof, invaliditeitsuitkering, pensioen, loopbaanonderbreking enz.)?

Ja, maar er zijn soms extra formaliteiten nodig, zoals toelating van de adviserende geneesheer of aangifte bij de Pensioendienst. En de KVR kan een impact hebben op sommige uitkeringen, zoals een leefloon.

Telt de KVR mee als arbeidsdag in het kader van opbouw van mijn rechten voor werkloosheid?

Nee, omdat er geen sociale bijdragen worden ingehouden.

Mag ik activiteiten verrichten in het kader van de kleine vergoedingsregeling als ik werkloos ben?

Ja, de RVA is evenwel van oordeel dat u deze dagen niet beschikbaar bent op de arbeidsmarkt. U moet de gepresteerde dagen dus zwart maken op uw stempelkaart.

Mag de KVR gecombineerd worden met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers)?

Nee, de KVR mag met geen enkele andere kostenvergoeding gecombineerd worden.

Mag ik vrijwilligerswerk combineren met mijn activiteiten in het kader van de KVR?

Voor dezelfde dag mag een persoon vrijwilligerswerk niet cumuleren met een artistieke activiteit in het kader van de KVR.

Hij mag in de loop van eenzelfde kalenderjaar vrijwilligerswerk combineren met een artistieke activiteit in het kader van de KVR, op voorwaarde dat:

- de activiteiten op verschillende dagen plaatshebben 
- de "opdrachtgevers" verschillend zijn (namelijk de opdrachtgever van de KVR en de vrijwilligersorganisatie).

Wie kan mij aanwerven in het kader van de KVR?

Iedere persoon, zowel een natuurlijk als een rechtspersoon, kan een kunstenaar in het kader van de KVR aanwerven.

Moet ik de KVR aangeven op mijn belastingsbrief?

Nee, u moet de KVR niet aangeven bij de belastingen.

Heeft de opdrachtgever fiscale verplichtingen?

Er is wel degelijk de verplichting om fiches 281.50 en samenvattende opgaves 325.50 op te stellen.

De vrijstellingsregeling voorzien bij artikel 38, §1, 23° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)  is immers slechts van toepassing onder bepaalde voorwaarden, met name het jaarlijkse maximumbedrag, die slechts na het belastbaar tijdperk mogen verschijnen, met alle fiches van de verschillende eventuele opdrachtgevers betreffende dezelfde belastingplichtige.

Hoe breng ik als opdrachtgever de KVR in de boekhouding?

De KVR wordt ingeboekt bij ’61. Diensten en diverse goederen, vergoedingen aan derden, forfaitaire vergoedingen, kleine vergoedingsregeling’.

Welke stappen moeten mijn opdrachtgevers zetten?

Hij moet zich vooraf ervan vergewissen dat de kunstenaar over een kunstenaarskaart beschikt of op zijn minst dat hij zijn aanvraag voor de kunstenaarskaart bij de Commissie Kunstenaars heeft ingediend.

Wanneer zijn aanvraag van de kunstenaarskaart via het platform werd aanvaard, kan de kunstenaar een attest voor zijn opdrachtgever afdrukken waaruit blijkt dat hij in orde is.

Wanneer moet ik mijn prestaties op het platform invoeren?

VOOR het begin van de prestatie.

Hoe voer ik mijn prestaties in?

Indien u uw aanvraag in het platform artist@work heeft ingediend, moeten de prestaties worden ingevoerd op het platform van de Commissie. Dit platform vervangt de papieren versie van het prestatieoverzicht.

Indien u nog de papieren procedure heeft gevolgd, zal u samen met uw kaart een in te vullen papieren prestatieoverzicht ontvangen.

Wanneer ik een prestatie in het platform invoer of mijn papieren prestatieoverzicht invul, welke gegevens over de opdrachtgever moet ik invullen?

Er moeten 3 gevallen worden onderscheiden:

 • Ofwel gaat het om een natuurlijk persoon: dan moet u zijn naam, zijn voornaam en zijn INSZ (dat overeenstemt met het rijksregisternummer) invoeren. 
  U moet uw opdrachtgever dus vooraf naar zijn INSZ vragen.
 • Ofwel gaat het om een feitelijke vereniging: u moet de benaming ervan, en de naam, voornaam en het INSZ van de verantwoordelijke persoon invoeren.
 • Ofwel gaat het om een onderneming: je moet de benaming ervan en het KBO-nummer invoeren.

Opgelet: de opdrachtgever kan niet uzelf zijn.  

Kan ik een prestatie die ik op het platform heb ingevoerd annuleren?

Ja, ten laatste de dag voor de prestatie. Om een prestatie na deze termijn te schrappen, moet je een speciaal gemotiveerde aanvraag indienen (bv. medisch getuigschrift, overmacht, …) bij het secretariaat van de Commissie Kunstenaars die in voorkomend geval het nodige zal doen in het platform.

Mag ik de kaart aanvragen om mijn werken te verkopen of tentoon te stellen?

Neen.

De kunstenaarskaart is enkel geldig voor prestaties uitgevoerd in opdracht van een opdrachtgever. Zonder opdrachtgever is de kunstenaarskaart niet van toepassing.

Mag ik cursussen of workshops geven in het kader van de KVR?

Neen. Pedagogische activiteiten zijn niet erkend als artistiek door de Commissie.

Wij verzoeken u evenwel na te gaan of uw activiteiten zouden kunnen vallen onder het bijklussen, vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen, op de website bijklussen.

Mag ik activiteiten onder de KVR in het buitenland verrichten?

De KVR is enkel geldig op Belgisch grondgebied, aangezien de andere landen de kleinschalige artistieke prestaties niet op dezelfde manier behandelen.

De regels inzake de berekeningswijze van de bijdragen worden door iedere staat vastgelegd.

Wat wanneer slechts bepaalde van mijn activiteiten artistiek zijn?

De kaart is enkel geldig voor artistieke prestaties. Indien u meerdere activiteiten verricht, zullen enkel de artistieke activiteiten in aanmerking worden genomen en zal de kaart enkel kunnen worden gebruikt voor de activiteiten vermeld in de begeleidende brief.

Ik heb mijn kaart en/of mijn papieren overzicht verloren, wat moet ik doen?

U moet contact opnemen met de Commissie Kunstenaars om een duplicaat op te stellen.

Ben ik verzekerd als ik werk met KVR?

De opdrachtgever heeft geen verzekeringsplicht (in tegenstelling met opdrachtgevers die met vrijwilligers werken). U kunt best navragen bij de opdrachtgever of u verzekerd bent voor bijvoorbeeld burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen. Desnoods moet u zelf een verzekering afsluiten.

Ik heb een kaart aangevraagd voor een activiteit A en ik wil ook graag activiteit B uitvoeren onder KVR, wat moet ik doen?

Als je al een kunstenaarskaart hebt ontvangen, kun je via het platform vragen om een activiteit toe te voegen.

Als je je kunstenaarskaart nog niet hebt ontvangen, maar al een kaart voor activiteit A hebt aangevraagd, moet je wachten op het antwoord van de Commissie Kunstenaars. Je kunt dan een verzoek indienen om activiteit B aan je kaart toe te voegen.

Mag ik prestaties uitvoeren indien ik geen Belg ben?

Ja, indien de Belgische sociale zekerheid van toepassing is.

Indien u geen e-ID heeft, kan u evenwel geen aanvraag via het platform artist@work indienen, u moet ons het ingevulde aanvraagformulier per e-mail of per post opsturen.

Opdat uw aanvraag volledig is, moet u een kopie van een identiteitsbewijs bij het aanvraagformulier voegen.

Kan ik overschakelen van het systeem op papier naar het elektronisch systeem en andersom?

Momenteel is dit niet mogelijk:

 • Als je begonnen bent met het invullen van een prestatieoverzicht op papier, dan moet je dit verder invullen.
 • Als je een aanvraag hebt ingediend via het platform en deze werd aanvaard, dan ontvang je niet langer een prestatieoverzicht op papier en moet je je prestaties steeds op het platform invoeren.

Kort voor de vervaldatum van je kaart kan je wel een verzoek tot verlenging indienen op het platform.

Moet ik een nieuwe kaart aanvragen via het platform als ik al een geldige kaart heb?

NEEN, deze blijft geldig tot de vervaldatum.

Ik heb net een aanvraag voor een papieren kaart ingediend (per post of e-mail), maar ik wil de aanvraag via het platform Indienen?

In principe is dit nog steeds mogelijk, maar je moet de Commissie Kunstenaars contacteren om de papieren aanvraag te annuleren. Zo voorkomen we dubbel werk.

Ik heb mijn kunstenaarskaart ontvangen voordat het platform online ging en ik wil mijn prestaties graag online invoeren?

Dit is momenteel nog niet mogelijk.
Enerzijds is het niet mogelijk om in de loop van het jaar over te schakelen van het papieren systeem naar het elektronisch systeem.
Anderzijds zijn we nog steeds bezig met het laden van de oude gegevens in het platform.

Het is de bedoeling dat kunstenaars vanaf 1 januari 2020 hun prestaties online kunnen invoeren. We zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Ik probeer een bijlage toe te voegen en het platform aanvaardt ze niet, wat moet ik doen?

Gelieve in dat geval 2 zaken te controleren:
- dat uw bestand niet groter is dan de toegelaten bestandsgrootte
- dat de naam van uw bestand geen speciale tekens of spaties bevat. Ter herinnering: de bestandsnaam mag enkel alfanumerieke tekens, - of _, bevatten.

 

Ik heb een aanvraag in het platform ingediend en ik zou graag een ontvangstbevestiging willen, wat moet ik doen?

Het platform levert geen automatische ontvangstbevestiging af. U kan steeds een screenshot maken en deze gebruiken.
 
Alleen als het nodig is, kan u steeds contact opnemen met de Commissie Kunstenaars en om een ontvangstbevestiging vragen.