FAQ Nieuwe regels

 1. Vanaf wanneer treedt de nieuwe reglementering in werking? 

De nieuwe reglementering treedt op 1 januari 2024 in werking, met uitzondering van sommige bepalingen die proactief van kracht worden, zodat de leden van de nieuwe Kunstwerkcommissie vóór 2024 kunnen worden benoemd. 

 

 1. Hoe zal de Kunstwerkcommissie zijn samengesteld? 

De Kunstwerkcommissie is als volgt samengesteld: 

 1. voor de helft uit kunstwerkdeskundigen 
 2. voor de helft uit: 
 3. vertegenwoordigers van de federale administraties (RSZ, RSVZ en RVA); 
 4. vertegenwoordigers van de interprofessionele vakverenigingen, 
 5. vertegenwoordigers van de werkgevers- of zelfstandigenorganisaties; 
 6. vertegenwoordigers van de Gemeenschappen, indien zij ervoor gekozen hebben er aan te stellen. 

De Kunstwerkcommissie is dus voor de helft samengesteld uit deskundigen van de kunstensector. 

 

 1. Welke taken zal de Kunstwerkcommissie hebben? 

De taken van de Kunstwerkcommissie zijn bij wet vastgesteld.  

Zij zal met name belast zijn met het afleveren van het kunstwerkattest en ook met het informeren van de kunstwerkers – indien zij dat vragen – over hun rechten en plichten op het vlak van sociale zekerheid die voortvloeien uit hun onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen. 

 

 1. Wanneer kan ik mijn kunstwerkattest aanvragen?  

Vanaf 1 januari 2024, maar zodra het nieuwe IT-platform beschikbaar zal zijn, zal u uw profiel van kunstwerker reeds kunnen beginnen invullen.  

 

 1. Wanneer zal de nieuwe website workinginthearts beschikbaar zijn? 

Wij schatten dat de nieuwe website vanaf september 2023 beschikbaar zal zijn.  Ondertussen blijven wij u verder informeren op www.artistatwork.be  

 

 1. Wanneer zal het nieuwe IT-platform workinginthearts beschikbaar zijn? 

Wij schatten dat het nieuwe platform vanaf november 2023 beschikbaar zal zijn. 

 

 1. Welke verschillende types kunstwerkattest zijn er?  

Er zijn 3 types van attesten: 

 • Gewoon kunstwerkattest 
 • Kunstwerkattest “Plus” 
 • Kunstwerkattest “Starter”  

 

 1. Waarvoor dient het kunstwerkattest? 

Het kunstwerkattest zal een noodzakelijke voorwaarde zijn om toegang te krijgen tot de verschillende regelingen waarbij specifieke regels voor kunstwerkers worden toegepast. 

Bijvoorbeeld:  

 • om te kunnen werken onder artikel 1 bis zal u over een kunstwerkattest (ongeacht hetwelk) moeten beschikken (of op zijn minst een keer een kunstwerkattest gehad hebben); 
 • om een aanvraag voor kunstwerkuitkering in te dienen, zal men verplicht over een kunstwerkattest “plus” of “starter” moeten beschikken; 
 • om te kunnen genieten van de gunstige maatregel inzake sociale bijdragen “primostarter kunstenaar” zal de beginnend zelfstandige kunstwerker in hoofdberoep die het aanvraagt in het bezit moeten zijn van een kunstwerkattest (ongeacht hetwelk). 

 

 1. Wie zal het kunstwerkattest afleveren?  

De Kunstwerkcommissie zal het attest afleveren. 

 

 1. Welke criteria zullen in aanmerking worden genomen voor de toekenning van het attest? 

Het kunstwerkattest wordt enkel afgeleverd aan een fysiek persoon die een artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende bijdrage levert nodig voor een creatie en/of een uitvoering van een artistiek werk en het volgende aantoont: 

- zijn artistieke praktijk, namelijk artistieke activiteiten die hij uitoefent in de domeinen van de audiovisuele en beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater, de choreografie en het stripverhaal; 

- de professionele aard van zijn artistieke praktijk door aan te tonen dat de beroepsinkomsten in verband met deze activiteit(en) en de tijdsinvestering voldoende zijn om in een deel van zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien; 

Bij het onderzoeken van de aanvraag zal de Kunstwerkcommissie de vergoedingen die hij heeft ontvangen en de tijd die hij eraan heeft besteed, evenals het eventuele onzichtbare werk in aanmerking nemen. 

 

 1. Wie gaat het kadaster van de activiteiten opstellen? 

De Kunstwerkcommissie gaat een kadaster van de artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende activiteiten opstellen.  Dit kadaster zal regelmatig worden bijgewerkt op basis van de door de Commissie genomen beslissingen en zal openbaar zijn. Er is voorzien dat het op de nieuwe website workinginthearts wordt gepubliceerd. 

 

 1. Wie gaat het huishoudelijk reglement van de Commissie opstellen? 

De Kunstwerkcommissie zal haar huishoudelijk reglement opstellen. Dit huishoudelijk reglement zal door de Kunstwerkcommissie die in plenaire samenstelling zetelt worden goedgekeurd en vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ministers bevoegd voor werk, sociale zaken en het sociaal statuut voor zelfstandigen. 

Er is voorzien dat het op de nieuwe website workinginthearts wordt gepubliceerd. 

 

 1. Hoe amateurprestaties doen vanaf 2024?  

U zal zich moeten inschrijven op een nieuw elektronisch platform om een profiel van uitvoerder te creëren in het kader van de amateurkunstenvergoeding. Deze inschrijving zal reeds mogelijk zijn vanaf november 2023 voor prestaties die plaatshebben vanaf 2024. 

In deze nieuwe regeling moet de uitvoerder zijn prestaties niet meer registreren, maar moet de opdrachtgever dit doen op hetzelfde elektronische platform. De uitvoerder moet ook geen voorafgaande toelating meer vragen, zoals het geval was met de kunstenaarskaart. 

 

 1. Kan ik na 2024 nog prestaties in het kader van artikel 1bis uitvoeren? 

Ja, daarvoor zal je houder van een gewoon kunstwerkattest, een kunstwerkattest “plus” of een kunstwerkattest “starter” moeten zijn